CCVC - Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya - AIAC
Passaport

 
- Normativa d'expedició
 
- Informació Adicional
 
- Consulats a Catalunya
 

 
Normativa d'expedició

En aquesta pàgina podreu consultar la informació relativa a la sortida des d'Espanya d'animals de companyia

http://cexgan.magrama.es/Modulos05/Publico/InformacionMercados.aspx?proc=7

 

 
RESOLUCIÓ ARP/2771/2004 del 29 de setembre
 
Resolució de reconeixemente dels veterinaris clínics col·legiats com a veterinaris autoritzats per expedir el passaport per al desplaçament sense ànim comercial de gossos, gats i fures entre els estats membres de la UE.
 
A través del Reglament CE 998/2003, es van aprovar les normes zoosanitaries i modificar la Directiva 92/65/CEE, establint que els gossos, els gats i les fures que es desplacin entre estats membres de la UE han d’anar acompañats per un passaport expedit per un veterinari autoritzat per l’autoritat competent.
 
En 2004 es va signar un conveni de col·laboració amb el Consell de Col·legis de Veterinaris de Catalunya mitjançant s’encarregava al consell l’expedició i la gestió dels passaports.
 
Per tan es Resol:
            Article 1:        - 1.1 Es reconeix als veterinaris col·legiats en qualsevol dels col·legis veterinaris de Catalunya com a veterinaris autoritzats de l’expedició de passaports que estableix la normativa comunitària
 
                                   - 1.2 Aquesta autorització resta sotmesa al compliment per part d’aquests veterinaris autoritzats al contingut del Reglament 988/2003, de 26 de maig.
 
            Article 2:        - L’autorització es retirará als veterinaris que facin un ús inadequat de la documentació, o que incompleixin qualsevol dels requisits que estableix la normativa.
 
Concepte de Desplaçament: Es realitza quan, sense ànim comercial, l’animal acompanya al seu propietari o a una persona física que s’en responsabilitza en nom del propietari durant el desplaçament, i no es destina a una operació de venda o de transmissió de la propietat.
 
 
 
Informació adicional
 
1. Requisits per l’obtenció d’un passaport:
 
a. Han d’estar identificats amb un tatuatge o sistema electrònic d’identificació (microxip). A Catalunya s’utilitza el microxip.
 
b. Han d’anar acompanyats d’un passaport expedit per un veterinari autoritzat per l’autoritat competern que certifiqui una vacunaciño o en el seu cas una revacunació antirpabica dins del període de valides de la vacuna.
 
c.El animals de menys de tres mesos sense vacunar, els estats membres poden autoritzar el seu desplaçament sempre quan vagin acompanyats del seu passaport i que hagin nascut en una instal·lació en la qual hagi romàs des del seu naixement sense entrar en contacte amb animals salvatges que hagin pogut estar exposats a la ràbia, o que acompanyi a la mare, si encara depèn d’aquesta.
 
2. Regulacions d’altres paisos: 
 
a. El programa PETS (Pet Travel Scheme) recull els requisists establerts pel Regne Unit per permetre l’entrada al seu país de gossos i gats, sense passar la quarentena, aixió com els requisists establerts per altres països lliures de ràbia com Suècia i Irlanda. Aquest reglament estableix que per al trasllat de gossos, gats i fures al Regne Unit, Irlanda i Suècia, a més de l’identificació i vacunació, s'ha de realitzar, en un laboratori autoritzat una valoració d’anticossos neutralitzants de ràbia, com a mínim de 0.5 UI/ml en una mostra presa en els terminis establerts per les normes nacionals vigents als països esmentats.
 
b. A més els Estats membres que disposin de normes específiques d’equinococosi i de paparres com Regne Unit, Irlanda i Suècia, supediten la introducció dels animals a un tractament en els terminis establerts per la seva normativa nacional.
 
c. En aquests tres països, esl gossos i gats de menys de tres mesos no poden ser desplaçats abans de complir l’edat exigida per a l a vacunació de ràbia (amb l’anàlisi abans esmentat)
 
Per més informació sobre les normatives nacionals d’aquests països adjuntem les seves adreces electróniques:
- Regne Unit: http://www.defra.gov.uk/animalh/quarantine/index.htm
- Suècia: http://www.sjv.se/net/SJV/home
- Irlanda: http://www.agriculture.gov.ie
 
 
 
 
Consulats a Catalunya
 
A part de les disposicions adicionals esmentades anteriorment, deixem el següent arxiu on trobareu les informacions generals de tots els consulats de Catalunya. Us aconsellem que abans de viatjar a cualsevol país amb el vostre animal, us poseu en contacte amb el consulat corresponent per que us informin dels requeriments adients per fer el desplaçament.
 
Llistat de Consulats a Catalunya
Descarregar document
     

 
  

  

Contingut Relacionat
Altres Continguts